Viisanõuded

Alates 21.12.2007 rakendus Eestis täielikult Schengeni õigusruum ning sellest tulenevalt on olulisel määral muutunud viisatingimused. 

Kõik kolmandate riikide kodanikud (s. t. isikud, kel ei ole EL riikide kodakondsust, näiteks Venemaa, Valgevene, Ukraina kodanikud), kes viibivad kehtiva elamisloa alusel legaalselt ühes Schengeni liikmesriigis (antud juhul Eestis), võivad alates 21.12.2007 kehtiva passi ja Eesti elamisloaga viisavabalt kuni 3 kuud poolaasta kohta reisida teistesse Schengeni õigusruumiga liitunud riikidesse (nt. Soome, Rootsi, Saksamaa, Läti, Poola jne.). Viisavaba reisimise õigus ei anna aga Saksamaal töötamise õigust. 

Schengen-Karte

Viisa taotlemine

Siit leiate informatsiooni, kuidas taotleda viisat ja milliseid dokumente on vaja esitada ning viies viisataotlusformularid (pdf-formaadis).

Eheschließung

Infoleht saksa keele lihtoskuse tõendamise kohta elama asumisel Saksamaal elava abikaasa juurde

Välismaalaste viibimist reguleeriva seaduse (Aufenthaltsgesetz) põhjaliku uuendamise järgselt peavad välisriikidest pärinevad isikud, kes soovivad elama asuda abikaasa juurde Saksamaale, juba viisa taotlemisel oma asukohariigis esitama tõenduse algtaseme saksa keele oskuse kohta. Sellise tõendusena aktsepteeritakse keeleeksami tunnistust A1 tasemel, mis on omandatud ALTE (Association of Language Testers in Europe) standarditele vastavalt, sertifikaati omavas eksamiasutuses, kus töötavad lähetatud eksamineerijad. Nendele nõuetele vastab Eestis praegu ainult Goethe Instituut. Üksikasjalikum teave ülaltoodu kohta on saadaval vastavas infolehes.

VIS - Visa Information System

Info "Vander Elsti" viisa kohta

Viisade andmine kolmandate riikide kodanikele ajutise teenuse osutamiseks Saksamaal nn. „Vander Elsti“ viisa.

Antragsformular Schengenvisum

Schengeni viisa laienes 12.12.2008 ka Šveitsile

Alates 12. detsembrist 2008 täidab Šveits täielikult kõiki Schengeni viisaruumi tingimusi. Nüüd võivad Šveitsis elavad välismaalased, kellele kehtib viisakohustus, reisipassi ja Šveitsi elamisloa omamisel viisavabalt siseneda Saksamaale ja teistesse Schengeni lepinguga liitunud riikidesse lühiajaliseks viibimiseks kestvusega kuni kolm kuud. Lennujaamades lõpeb dokumendikontroll siiski alles 29. märtsil 2009.
Alates 12. detsembrist 2008 kehtivad ka enne seda teiste riikide välja antud Schengeni viisad sissesõiduks Šveitsi. Šveits ise väljastab Schengeni viisasid, mis võimaldavad sissesõitu teistesse selle viisaruumi riikidesse, alles alates 12. detsembrist 2008.
Elamis- või viibimisloaga isikud võivad alates 12. detsembrist 2008 viibida Šveitsis kuni kolm kuud.

Viisanõuded

Opening a limited-withdrawal bank account

Bankkonto

With a limited‑withdrawal bank account you can provide evidence during the visa application process that you have adequate financial resources.

Riikide loend, mille kodanikud vajavad Saksamaale sisenemiseks viisat (inglise keeles)

Kolmandate riikide kodanike viibimisest Saksamaal teaduslikuks tööks

Saksamaa on oma siseriiklikku seadusandlusesse juurutanud EL-i 12. oktoobri 2005 direktiivi nr. 2005/71/EÜ (nn. Teadlasdirektiiv) põhimõtted. On loodud erimenetlus loa saamiseks kauem kui kolm kuud kestvaks uurimistööks Saksamaal teadustöötajatele, kes ei ole EL kodanikud. Selle sammuga soovib Saksamaa edendada tunnustatud teadlaste mobiilsust Euroopa Liidus.