Suursaadik, saatkonna osakonnad ja töötajad

Poliitika

Ka peale Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATOga on Tallinnas asuva Saksa saatkonna üks olulisemaid ülesandeid Eesti ja Saksamaa vaheliste poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine. Sellest tulenevalt on saatkonna töö raskuspunkt Eesti poliitilise arengu jälgimisel ja suhtlemisel eesti ja saksa ühiskonnaelu tegelastega.

Saksamaa ja Eesti vahelised suhted on ikka olnud tihedad ja sõbralikud. Selle tõenduseks on ka arvukad riigi, liidumaade ja kohalike omavalitsuste tasandil toimuvad külaskäigud, mille ettevalmistamisel on saatkond otseselt tegev.

Saatkonna ülesandeks on ka suhete hoidmine teiste riikide diplomaatilise esindustega, inimõiguste küsimused, eriti informatsiooni vahetamine ja ühise tegevuse koordineerimine ning Eestis esindatud Euroopa Liidu saatkondadega.

Poliitikaosakonna kontaktisik:
Christoph Eichhorn, suursaadik

Majandus

Saatkonna majandusosakond toetab, edendab ja hoiab Eesti ja Saksamaa vahelisi majandusalaseid kontakte olles tihedas koostöös Balti-Saksa Kaubanduskojaga ja teiste Saksa välismajandusinstitutsioonidega ning Saksa ettevõtjatega Eestis. Niipalju kui võimalik, toetab saatkond Eestis asuvate Saksa liidumaade esinduste ja Saksa ettevõtjate tööd, vahendates poliitilisi kontakte.

Majandusosakonna kontaktisik:
Reinhard Wiemer, suursaadiku asetäitja ja majandusosakonna juhataja

tel.: 6275-300
fax: +49-30-181-767-255

Õigus- ja konsulaarteenused

Saatkonna õigus- ja konsulaarosakond osutab Saksa kodanikele juriidilist ja praktilist abi, juhindudes oma tegevuses Saksa ja Eesti õigusaktidest. Reisi- ja asenduspasside väljaadmine, dokumentaalsed tõestamistoimingud ja kinnitamised, perekonnaseisu muudatuste küsimused või abivajavate Saksa kodanike nõustamine  moodustavad küllaltki olulise osa osakonna laiahaardelisest tegevusest. Oluline on teada, et saatkond ei osuta teenuseid, mis kuuluvad reisibüroode, autoklubide, tõlkide, advokaatide, pankade jne. pädevusse.

Ka Eesti ja kolmandate riikide kodanikele, kel on Eestis alaline elamisluba, osutab saatkond õigus- ja konsulaarteenuseid, väljastades peamiselt viisasid või koostades ning kinnitades dokumente.

Õigus- ja konsulaarosakonna kontaktisik:
Clemens Hellemeier, nõunik

tel.: 6275-300
faks: +49-30-181-767-255

Kultuur

Saksamaa ja Eesti vaheline kultuurialane koostöö on lisaks eelpoolnimetatuile saatkonna üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks.
Kultuuriosakond edendab ja koordineerib Saksamaa ja Eesti vahelist kultuuri- ja haridusvahetust. Ta toetab Eestis asuvate saksa kultuuri- ja haridusinstitutsioonide, eelkõige Goethe Instituudi, Tallinna ja Tartu Saksa Kultuuri Inistituutide, Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD), Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna ning Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt lähetatud saksa keele õppekonsultandi tegevust. Kultuuriosakond valmistab ette Saksa kultuuri- ja haridusvaldkonna poliitikute Eesti visiite, edendab saksa keele õpet Eestis ning õpilaste, üliõpilaste ja teadlaste vahetust, aga ka kohalike omavalitsuste ja kirikute vahelisi suhteid. Osakond jälgib Eesti kultuuri- ja hariduspoliitikat ning on tihedates suhetes Eesti haridusinstitutsioonidega ning paljude kultuuriorganisatsioonidega.

Kultuuriosakonna kontaktisik:
Clemens Hellemeier, nõunik

tel.: 6275-300
faks: +49-30-181-767-255

Press ja avalikud suhted

Pressinõunik on saatkonna pressiesindaja.
Pressi- ja avalike suhete osakond hoiab kontakte Eesti meediaväljaannetega ning Eestisse akrediteeritud saksa ajakirjanikega ning edastab informatsiooni Saksa valitsuse tegevuse ja teiste Saksamaaga seotud teemade kohta.

Pressi- ja avalike suhete osakonna kontaktisik:
Clemens Hellemeier, pressinõunik

tel.: 6275-300
faks: +49-30-181-767-255

Haldus

Haldusosakond tegeleb saatkonnasisese töö organiseerimisega. Osakonna päevuses on personali- ja finantsküsimused ning kinnistu- ja varahaldus.

Haldusosakonna kontaktisik:
Detlef Eckstein, haldusosakonna juhataja

tel.: 6275-300
faks: +49-30-181-767-255

Kaitseatašee

Kaitseatašee tegeleb kaitsepoliitika ja kaitsetehnikaga seotud küsimustega.

Kaptenleitnant Harald N. Krempchen, kaitseatashee (asukohaga Helsingis)

tel.: (+358) 9 4585 8800
fax: (+358) 9 4585 8880

Suursaadik, saatkonna osakonnad ja töötajad

Saatkond

Preventing corruption

Korruption

The Directive Concerning the Prevention of Corruption in the Federal Administration of 30 July 2004 lays down the legal framework for the anti-corruption tasks at the Federal Foreign Office headquarters and at German missions abroad. The Directive is intended to offer clear and concise guidelines on honest, fair and transparent actions by the federal administration.